Aslıhan Güner tedavi görüyor

Güner ağır makyaj nedeniyle oluşan sivilceleri için tedavi görüyor.Son dönemin popüler isimlerinden Aslıhan Güner , dizi ve film çekimlerinde uygulanan makyajın cildini bozduğunu açıkladı. Oyuncu, “Ağır makyajlar nedeniyle yüzümde kalıcı sivilceler çıktı. Doktor tedavisine başladım” dedi. Asi ve Şef­kat Te­pe di­zi­le­rin­de­ki ro­lüy­le adı­nı du­yu­ran genç oyun­cu As­lı­han Gü­ner, çe­kim­ler­de yü­zü­ne uy­gu­la­nan ağır mak­yaj yü­zün­den cil­di­nin bo­zul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Di­zi set­le­rin­de yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su se­be­biy­le cil­di­nin za­rar gör­dü­ğü­nü be­lir­ten Gü­ner, “Ya­pı­lan mak­yaj­la­rın cil­di­me kö­tü et­ki­si ol­du. Yü­züm­de ka­lı­cı si­vil­ce­ler çık­tı. Nor­mal mak­yaj kim­se­ye za­rar ver­mez ama bi­zim­ki­ler çok ağır. Ye­ri ge­li­yor 18-19 sa­at ay­nı mak­yaj­la spot­la­rın al­tın­da du­ru­yo­ruz. 26 sa­at ara­lık­sız ça­lış­tı­ğı­mı bi­li­yo­rum. O ka­dar sa­at bo­yun­ca o yü­zün ne­fes al­ma­ma­sı ürün­le­rin tek­rar tek­rar yü­zü­me sü­rül­me­si ha­sa­ra yol aç­tı­” di­ye ko­nuş­tu. KEN­Dİ ÜRÜN­LE­Rİ­Mİ SE­TE GÖ­TÜ­RÜ­YO­RUM Dok­tor kon­tro­lün­de te­da­vi­ye baş­la­dı­ğı­nı da di­le ge­ti­ren Gü­ner, “Bu­nu en­gel­le­mek müm­kün de­ğil. Te­da­vi­ye baş­la­dım. Ec­za­ne ürün­le­ri kul­la­nı­yo­rum, on­lar bi­raz da­ha iyi gel­di. Ken­di ürün­le­ri­mi se­te de gö­tü­rü­yo­rum ama ne ola­cak bi­le­mi­yo­ru­m” de­di. TEMBELİM SPOR YAPAMIYORUM Son dö­nem­de bir hay­li ki­lo ver­di­ği de göz­le­nen As­lı­han Gü­ner, “As­lın­da bu ara­lar çok tem­bel bir in­san ol­dum. Spor ya­pa­mı­yo­rum. Ken­di­me ka­lan her sa­at­ti din­le­ne­rek ge­çir­me­yi ter­cih edi­yo­rum. An­cak işim ak­si­yon ol­du­ğu için koş­tur­mak­tan ki­lo ve­ri­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu. Gülden Avuç - Bugün