Beren Saat Belçim Bilgin'e Fark Attı

Beren Saat, yakın dostu Belçim Bilgin'e gişede fark attı.


İki yakın arkadaş sinemada aynı rolle izleyici karşısına çıktı. İlk 3 günlük izlenme rakamlarıyla Beren Saat , yakın dostu Belçim Bilgin 'e gişede fark attı. Sa­nat dün­ya­sın­da dost­luk­la­rıy­la her­ke­se par­mak ısır­tan Be­ren Sa­at ve Bel­çim Bil­gin, art ar­da gör­me en­gel­li bir genç kı­zı can­lan­dır­dık­la­rı film­ler­le si­ne­ma­se­ver­le­rin kar­şı­sı­na çık­tı. Be­ren Sa­at, Uğur Yü­ce­l’­in yö­net­ti­ği ‘Be­nim Dün­ya­m’­da, Bel­çim Bil­gin ise İb­ra­him Çe­lik­ko­l’­la bir­lik­te ‘Sa­de­ce Se­n’­de rol al­dı. İki ya­kın dos­tun ben­zer rol­ler­de oy­na­ma­sı bir­bir­le­riy­le kı­yas­lan­ma­sı­na ne­den ol­du. Hat­ta Bel­çim Bil­gin ara­la­rın­da­ki re­ka­bet için “Ön­ce Be­re­n’­in ro­lü bel­li ol­du. Son­ra ba­na ‘Ha­za­l’ ka­rak­te­ri gel­di. Be­ren, kar­şı­laş­tı­rı­la­ca­ğı­mız ko­nu­sun­da ‘Bun­la­rın hiç­bi­ri­ni dü­şün­me, oyun­cu ola­rak aca­yip bir de­ne­yim, mut­la­ka oy­na­ma­lı­sı­n’ de­di. İki­mi­zin der­di de ken­di­miz­le­” şek­lin­de açık­la­ma yap­tı. Sadece Sen Çok Beğenildi Han­gi­si­nin fil­mi da­ha faz­la iz­le­ne­cek so­ru­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya ka­lan iki­li­den ilk ra­un­du alan Be­ren Sa­at ol­du. Saat’in rol aldığı ‘Be­nim Dün­ya­m’, ilk 3 gün­de 186 bin ki­şi ta­ra­fın­dan iz­len­di. Gör­me en­gel­li bir genç kız­la bir bok­sö­rün aş­kı­nı an­la­tan ‘Sa­de­ce Se­n’­i ise ilk 3 gün­de 80 bin 453 ki­şi iz­le­di. Böy­le­ce Be­ren Sa­at ya­kın ar­ka­da­şı­na fark at­tı. ‘Be­nim Dün­yam’ viz­yon­da ol­du­ğu sü­re­ce 1 mil­yon 382 bin 471 ki­şi­lik iz­le­yi­ci sa­yı­sı­na ulaş­tı. An­cak eleş­tir­men­ler ta­ra­fın­dan çok be­ğe­ni­len ‘Sa­de­ce Se­n’­in top­lam­da ‘Be­nim Dün­ya­m’­ı ge­çe­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor.