Efsane Dizinin Oyuncusu Mesleği Bırakıyor

Ga­me of Thro­ne­s'un acı­ma­sız kra­lı Jack Glee­son oyun­cu­lu­ğu bı­ra­kı­yor.Viz­yon ef­sa­ne­si­ne dö­nen ‘Ga­me of Thro­ne­s’ di­zi­si­nin acı­ma­sız kra­lı Jof­fre­y’­i can­lan­dı­ran Jack Glee­son oyun­cu­lu­ğu bı­ra­kı­yor. 21 ya­şın­da­ki İn­gi­liz oyun­cu, di­zi­nin so­na er­me­siy­le oyun­cu­luk ka­ri­ye­ri­ni son­lan­dı­rıp ha­yır iş­le­ri­ne yo­ğun­la­şa­ca­ğı­nı be­lirt­ti. The In­de­pen­dent ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Jack Glee­son ka­ra­rı­nı “Ba­şa­rı­lı bir TV di­zi­sin­de oyun­cu ol­ma­nın ge­tir­di­ği ya­şam tar­zı ba­na çe­ki­ci gel­mi­yo­r” söz­le­riy­le açık­la­dı. Glee­son, te­le­viz­yon­da ken­di­ni iz­le­me­di­ği­ni de iti­raf et­ti. Oyun­cu, “Ne za­man Jof­fre­y’­i gör­sem tüy­le­rim di­ken di­ken olu­yor. Onu sa­vun­ma­ya ça­lı­şa­bi­li­rim ama çok zor bir iş olu­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bugün Gazetesi