Eski sevgili yüzünden evlerini terk ettiler

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Asmalımescitte'ki evlerini boşalttı.


İki ay önce Birce Akalay ’la evlenen Sarp Levendoğlu , aynı semtte yaşayan eski sevgilisi Demet Evgar yüzünden Asmalımescit’teki evini boşalttı. O mahalleyi terk ettiler ‘KÜ­ÇÜK Ağa­’nın se­tin­de baş­la­yan bir­lik­te­lik­le­ri­ni ev­li­lik­le nok­ta­la­yan Sarp Le­ven­doğ­lu ve Bir­ce Aka­lay, iki ay ön­ce ni­kah ma­sa­sı­na otur­muş; çift, Le­ven­doğ­lu­’nun As­ma­lı­mes­ci­t’­te­ki evin­de ya­şa­ma­ya baş­la­mış­tı. An­cak iki­li, ak­tö­rün ay­nı ma­hal­le­de otu­ran es­ki sev­gi­li­si De­met Ev­ga­r’­dan ra­hat­sız ol­du. AYNI me­kan­lar­da denk gel­di­ği Ev­gar yü­zün­den key­fi ka­çan Aka­lay, eşi­ne ev­den ta­şın­ma­yı hat­ta sem­ti terk et­me­yi öner­di. Ev­ga­r’­ın piş­ti ol­duk­la­rı me­kan­da­ki ra­hat ta­vır­la­rı, ka­rar ver­me sü­re­ci­ni hız­lan­dır­dı. Ev­li­li­ği­nin olum­suz et­ki­le­neceğini dü­şü­nen Levendoğlu, As­ma­lı­mes­ci­t’­te­ki evi­ni bo­şalt­tı.