Farah Zeynep Abdullah İsyan Etti

Kurt Seyit ve Şura'dan çıkartılacağı haberlerine isyan etti.


Farah Zeynep Abdullah , Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolünde olduğu ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisinden kaprisleri yüzünden 4 bölüm sonra çıkartılacağı haberlerine isyan etti. Ba­şa­rı­lı oyun­cu Fa­rah Zey­nep Ab­dul­lah kap­ris­le­ri se­be­biy­le di­zi­den çı­kar­tı­la­ca­ğı yö­nün­de çı­kan ha­ber­le­rin ta­ma­men ger­çek dı­şı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ye­ni se­zon­da da di­zi­de yer ala­ca­ğı­nı be­lir­ten Ab­dul­lah, “Bir de­li bir ku­yu­ya taş atı­yor, kırk akıl­lı çı­kar­ta­mı­yor. Hiçbir za­man kap­ris­li bir oyun­cu ol­ma­dım. Sı­fır kap­ris­li­yim­dir. Bu tür ha­ber­ler ne­re­den çı­kı­yor ben­de şa­şı­rı­yo­rum. Ne set­te böy­le bir şey ya­şan­dı ne de 4 bö­lüm son­ra di­zi­den ay­rı­lı­yo­rum. Şu­ra­’nın hi­ka­ye­si de­vam ede­cek. Bu ha­ber­ler doğ­ru ol­sa, şim­di de­ğil di­zi se­zon fi­na­li yap­tı­ğın­da ortaya çı­kar­dı­” di­ye­rek ce­vap ver­di.