Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik

Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik yapıldı.'Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan değişikliğe göre, Destekleme Kurulu, her yıl ilk toplantısında, Danışma Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararlarını da değerlendirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sinema filmlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılan kaynakların hangi destekleme biçimlerinde ve hangi oran ve limitler içerisinde kullandırılacağına ilişkin ilke kararları alabilecek. Bu kararlar Bakanlıkça onaylandıktan sonra ilgili taraflara bildirilecek. Kurul, her yıl belirli sayıda, yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımların veya ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerin dahil olduğu yapımların desteklenmesiyle destekleme bütçesinden yapım destekleri için ayrılan tutardan bu amaçlar için kullanılacak oran ve limitlerin belirlenmesine ilişkin ilke kararları da verebilecek. Destekleme Kurulunun üyelik sıfatına sahip olmadan önce destek almış ve yükümlülükleri devam etmekte olan Kurul üyeleri, Kurul gündeminde yer alan kendi projelerine ilişkin değerlendirmelere katılamayacak. Reddedilen Projelere İlişkin Aynı Yıl İçerisinde Tekrar Başvuru Yapılamayacak Destekleme Kurulunca değerlendirmeye tabi tutulup reddedilen projelere ilişkin aynı yıl içerisinde tekrar başvuru yapılamayacak. Ayrıca Destekleme Kurulunca daha önce iki defa reddedilmiş projeler için yapılmış destek başvuruları da kabul edilmeyecek. Daha önce Destekleme Kurulundan destek alanların, ikinci kez destek başvurusunda bulunabilmeleri için projelerin gerçekleştirilmiş ve geri ödemelerinin veya kanunun 8. maddesinde düzenlenen üç yıllık destekten faydalanamama süresinin tamamlanmış olması gerekecek. Bu hüküm proje desteği, yapım sonrası desteği, belgesel, kısa film, animasyon film yapım desteklerinde uygulanmayacak. Genel Müdürlükten Teslim Alınmayan Başvuru Dosyaları İmha Edilecek Destek başvuruları öncelikle, Bakanlıkça görevlendirilen raportörler tarafından 15 iş günü içerisinde incelenecek. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru formlarında veya ibraz edilmesi gerekli belgelerde herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular, başvuru tarihi itibarıyla kabul edilecek. Eksikliği bulunan başvurular ilgililere bildirilecek, bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde giderilmesi halinde kabul edilecek. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilecek. Reddedilme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Genel Müdürlükten teslim alınmayan başvuru dosyaları imha edilecek. Yapım desteğinden ve yapım sonrası desteklerden faydalanmak üzere aynı anda aynı proje için başvuruda bulunulamayacak. Yabancı yapımcılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda, yerli yapımcının büyük ortak olduğu veya Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, ortak yapımın yerli film olarak kabul edildiği durumlarda yerli yapımcıların başvuruları kabul edilecek ancak bu durumda ortaklık durumunu gösterir resmi ya da noterde düzenlenmiş belgenin ibrazı gerekecek. Yerli film olarak kabul edilen ortak yapımın desteklenmesine karar verilmesi durumunda, yükümlülükler tamamlanıncaya kadar yerli film olma statüsünü sağlayan şartların sürdürülmesi gerekecek. Yeminli Mali Müşavir Raporu İstenecek Destekleme Kurulu, yapım destekleri için aynı yapımcının birden fazla projesine aynı toplantı döneminde destek veremeyecek. Destek şekillerinden faydalananların, kendilerinden istenen bilgi, belge, nüsha ve kopyaları, destek alan ile Genel Müdürlük arasında imzalanan sözleşmelerde belirlenen tarihte Bakanlığa vererek yükümlülüklerini yerine getirmeleri üzerine projeler tamamlanmış kabul edilecek. Süresinde teslim edilen ancak bilgi ve belgelerinde eksik bulunan projelerin sahiplerine, eksiklerin giderilmesi için bir ay süre tanınacak. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen veya süresinde teslim edilmemiş projeler reddedilecek ve gerçekleştirilmemiş sayılacak. Desteklere ilişkin ödemeler, Bakanlık ile başvuru sahipleri arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu sözleşmelerde, ödeme ve geri ödeme tarihleri ile şekli, yükümlülükler, geçerli bir sebep olmaksızın ödeme yapılmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya projelerin süresinde tamamlanmaması halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacak ve Bakanlıkça gerekli görülebilecek diğer hususlar belirtilecek. Filmin, yapım giderlerini karşılayacak miktarda gelir elde edememesi halinde, film yapımcısının başvurusu üzerine yeminli mali müşavir raporunun incelenerek talebin yerinde görülmesi durumunda geri ödemeli destekler Bakanlıkça geri ödemesiz sayılacak. Yapım ve yapım sonrası kategorilerinde destek alan projelerde değerlendirme ve sınıflandırma işlemi sonucu verilen işaret ve ibarelerin kullanılmaması, ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının uygun bulunmaması veya 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun görüldüğüne dair işaret ve ibare kullanılmasının zorunlu tutulması hallerinde bu projelere sağlanan destek geri alınacak.