Kenan İmirzalıoğlu, yeni rolü için 10 kilo verecek

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yeni rolü için hazırlıklara başladı.Di­zi sü­re­le­ri kı­sal­ma­dık­ça bir da­ha yer al­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen oyuncu da ye­ni ro­lü­nün ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Se­nar­yo­su­nu Can Dün­da­r’­ın ka­le­me al­dı­ğı De­niz Gez­miş ro­lü için ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek olan İmir­za­lı­oğ­lu za­yıf­la­ma­ya baş­la­dı.

10 ki­lo ve­re­cek olan ün­lü oyun­cu, di­ye­tis­ye­ne gi­di­yor ve spor ya­pı­yor.