Nurgül Yeşilçay Aşkını Buldu

Nurgül Yeşilçay'ın filmde aşk yaşayacağı partneri Mert Fırat oldu.


Nurgül Yeşilçay ’ın başrolünü oynayacağı sinema filmi için iki yıldır aranan oyuncu bulundu. Nurgül Yeşilçay’ın partneri Mert Fırat oldu. Yö­net­men Er­den Kı­ra­l’­ın ye­ni fil­mi ‘Ge­ce­’de baş­ro­lü üst­le­nen Nur­gül Ye­şil­ça­y’­ın part­ne­ri bel­li ol­du. Fil­min çe­kim­le­ri için her şey ha­zır ol­ma­sı­na rağ­men bir tür­lü Ye­şil­ça­y’­a eş­lik ede­cek er­kek oyun­cu bu­lu­na­ma­mış­tı. Rol için iki yıl­dır gö­rüş­me­ler ya­pan Kı­ral, so­nun­da Mert Fı­ra­t’­ta ka­rar kıl­dı. Ye­şil­çay ile Fı­rat, film­de ne olur­sa ol­sun bir­bi­rin­den ko­pa­ma­yan iki aşı­ğı can­lan­dı­ra­cak. Çe­kim­ler Tem­muz'­da İz­mi­r’­de baş­la­ya­cak.