Sinem Kobal'ın Giyim Tarzına İlham Veren Ünlü

Sinem Kobal, Kate Moss'u takip ediyormuş.


Sinem Kobal , Hande Ataizi ve Ahu Yağtu gibi ünlü kadınların giyim tarzı Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından takip edilip modaya yön veriyor. Peki onlar kimleri takip ediyor? Tarzlarını nasıl tanımlıyorlar? İşte stil ikonu olarak görülen ünlülerin görüşleri.

Betül Demir: Modayı Takip Etmek Yanlış

Trend­le­rin de­ğil de ken­di sti­li­min pe­şin­de koş­ma­yı se­vi­yo­rum. Mo­da­yı ta­kip et­mek yan­lış ama stil sa­hi­bi ol­mak doğ­ru. Vic­to­ri­a Beck­ha­m’­ın tar­zı­nı çok be­ğe­ni­yo­rum.

Ahu Yağtu: Kate Bosworth’u Takip Ediyorum

Benim tarzım için, kimileri cool, donuk bazıları da babaanne gibi diyor. Sonuçta bu benim hayat tarzım. Ben vintage tutkunuyum, bu şekilde giyinmeyi seviyorum. Ünlü oyuncu Kate Bosworth stilini beğendiğim ve takip ettiğim isimler arasında.

Sinem Kobal: Benim İçin Kate Moss 1 Numara

Gi­yim tar­zı­mı sa­de ama şık di­ye özet­le­ye­bi­li­rim. “Mo­da o ka­dar sı­kı­cı­dır ki, her yıl de­ği­şi­r” de­miş­ler. Bu sö­zü hem çok se­ve­rim hem de ina­nı­rım. Dün­ya­da ta­kip et­ti­ğim ki­şi­ler ara­sın­da Ka­te Moss 1 nu­ma­ra­da.

Ebru Destan: Stil İkonum Cate Blanchett

Ben mo­da­yı ta­kip eden, har­fi har­fi­ne uy­gu­la­yan bi­ri de­ği­lim. Da­ha çok ken­di­me ya­kış­tır­dı­ğım şey­le­ri alı­yo­rum. Renk ka­rış­tır­ma­yı sev­mem. Sa­de ve ken­di­me has bir sti­lim var. Ca­te Blanc­het­t’­in tar­zı­nı se­vi­yo­rum.

Hande Ataizi: Ruh Halim Tarzımı Belirler

Ken­di tar­zım için öz­gün di­ye­bi­li­rim. İçim­den gel­di­ği gi­bi gi­yi­ni­rim. Ruh ha­lim tar­zı­mı çok et­ki­ler. Sti­li­ni en be­ğen­di­ğim ün­lü ise Ka­te Moss.