Yıldızı İyice Parladı

Aslıhan Güner Araplar'ın yeni gözdesi oldu.Tu­ba Bü­yü­küs­tün, Ber­gü­zar Ko­rel ve Be­ren Sa­at’­in ar­dın­dan As­lı­han Gü­ne­r de Arap­la­r­’ın göz­de­si ol­du. Genç oyun­cuy­la Or­ta­do­ğu­’da 22 ül­ke­ye ya­yın ya­pan TV ka­na­lı özel rö­por­taj yap­tı. Aslıhan Gü­ner, “Or­ta­do­ğu'da bu ka­dar se­vil­di­ği­mi bil­mi­yor­dum. Be­ni 'Asi' ve 'Şef­kat Te­pe' di­zi­si ile ta­nı­yıp sev­miş­ler. Bun­dan son­ra he­def­im yurtdı­şı­na açıl­mak ola­cak' de­di.